องค์ความรู้วิชาภาษาไทย มีเนื้อหาสาระรายละเอียดมากและลึกซึ้งยากที่จะเรียนรู้ให้เข้าใจได้ง่าย ยากในการทำแบบทดสอบในระดับต่างๆ ให้ได้ดี จึงได้รวบรวมแนวข้อสอบในระดับต่างๆ มาให้ฝึกทดสอบตนเองอย่างเข้มข้น เพื่อให้เกิดทักษะในการคิดวิเคราะห์ได้เร็วขึ้นและสามารถทำข้อสอบได้ทันเวลา
Courses 
ท 21101 ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ท 21102 ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ท 22101 ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ท 22102 ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ท 23101 ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ท 23102 ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ท 31101 ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ท 22101 ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (พิเศษ)
ท 22102 ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (พิเศษ)
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET วิชาภาษาไทย ชั้น ม.3This course allows guest users to enter
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET วิชาภาษาไทย ชั้น ม.6This course allows guest users to enter