องค์ความรู้วิชาภาษาไทย มีเนื้อหาสาระรายละเอียดมากและลึกซึ้งยากที่จะเรียนรู้ให้เข้าใจได้ง่าย ยากในการทำแบบทดสอบในระดับต่างๆ ให้ได้ดี จึงได้รวบรวมแนวข้อสอบในระดับต่างๆ มาให้ฝึกทดสอบตนเองอย่างเข้มข้น เพื่อให้เกิดทักษะในการคิดวิเคราะห์ได้เร็วขึ้นและสามารถทำข้อสอบได้ทันเวลา