กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
Page:  1  2  ()
Courses 
การออกแบบผลิตภัณฑ์
การออกแบบและเทคโนโลยี
ว 21101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ว 21102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ว 22101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ว 22102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ว 23102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ว 23101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ว 21103 การออกแบบและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ว 22103 วิทยาการคำนวณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ว 21203 คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ว 22203 เกมสร้างสรรค์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2This course allows guest users to enter
ว 23203 อินเตอร์เน็ตและการสร้างเว็บเพจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3This course allows guest users to enter
ว 23204 บล็อกซอฟต์แวร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
วิชาฟิสิกส์ 1
วิชาฟิสิกส์ 2
วิชาฟิสิกส์ 3
วิชาฟิสิกส์ 4
วิชาฟิสิกส์ 6
วิชาฟิสิกส์ 5