กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Page:  1  2  ()
Courses 
การออกแบบและเทคโนโลยี 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
การออกแบบและเทคโนโลยี 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
การออกแบบและเทคโนโลยี 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3This course allows guest users to enter
วิทยาการคำนวณ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
วิทยาการคำนวณ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
วิทยาการคำนวณ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ว 21203 คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ว 22203 เกมสร้างสรรค์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2This course allows guest users to enter
ว 23203 อินเตอร์เน็ตและการสร้างเว็บเพจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3This course allows guest users to enter
ว 23204 บล็อกซอฟต์แวร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ว 32281 การออกแบบสื่อโฆษณา
ว 32282 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ว 21101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ว 21102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ว 22101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ว 22102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ว 23102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ว 23101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
วิชาฟิสิกส์ 1
วิชาฟิสิกส์ 2