กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Page:  1  2  ()
Courses 
ว 21203 คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ว 22103 วิทยาการคำนวณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ว 22203 เกมสร้างสรรค์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2This course allows guest users to enter
ว 23203 อินเตอร์เน็ตและการสร้างเว็บเพจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3This course allows guest users to enter
ว 23204 บล็อกซอฟต์แวร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ว 23204 วิทยาการคำนวณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ว 32286 การสร้างเว็บไซต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ว 31285 คอมพิวเตอร์กราฟิก 42
ว 31286 อัลกอริทึม 42
ว 32281 การออกแบบสื่อโฆษณา 52
ว 32282 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 52
ว 32287 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ว 32288 เว็บแอปพลิเคชั่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ว 33290 การตัดต่อวิดีโอ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โมเมนตัมและการชน
วิชาฟิสิกส์ 3
วิชาฟิสิกส์ 1
วิชาฟิสิกส์ 4
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าThis course allows guest users to enter
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.3 This course allows guest users to enter