แบบทดสอบวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้สนใจได้มีแนวข้อสอบเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำข้อสอบในระดับต่างๆ
Courses 
ส 21101 สังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ส 21103 ประวัติศาสตร์ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ส 22101 สังคมศึกษา 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ส 22103 ประวัติศาสตร์ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ส 23103 ประวิติศาสตร์ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ส 23101 สังคมศึกษา 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ส 31101 สังคมศึกษา 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ส 32101 สังคมศึกษา 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ส 33101 สังคมศึกษา 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
แบบทดสอบวิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษา 1-3This course allows guest users to enter
แบบทดสอบวิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษา 4-6This course allows guest users to enter