แบบทดสอบวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้สนใจได้มีแนวข้อสอบเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำข้อสอบในระดับต่างๆ