ประเภทของรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 วิชาอินเทอร์เน็ตและการสร้างเว็บเพจบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 โครงงานคอมพิวเตอร์บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 การใช้โปรแกรมตัดต่อวิดีโอ บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 การใช้โปรแกรมกราฟิก บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 การสร้างเว็บเพจภาษา HTML บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Cบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 บทเรียนแสวงรู้บนเว็บวิชาอินเทอร์เน็ตและการสร้างเว็บเพจบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 วิชาโปรแกรมประมวลคำประยุกต์บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 วิชาคอมพิวเตอร์ช่วยสร้างงานบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 วิชากราฟิกและการเสนองานด้วยคอมพิวเตอร์บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 วิชาเกมสร้างสรรค์บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 วิชาเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 วิชาบล็อกซอฟต์แวร์บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 1บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ชั้น ม.2 ภาคเรียนที่ 1บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ชั้น ม.3 ภาคเรียนที่ 1บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 2
 วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ชั้น ม.2 ภาคเรียนที่ 2
 วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ชั้น ม.3 ภาคเรียนที่ 2
 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ชั้น ม.4-6บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น ม.1บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น ม.2บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น ม.3บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น ม.4บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น ม.5บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 วิชา ง 33101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น ม.6 ภาคเรียนที่ 1บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 วิชา ง 33102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น ม. 6 ภาคเรียนที่ 2บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น ม.3บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น ม.6บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 
 วิชา วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 วิชา วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 วิชา วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 วิชา เคมี
 วิชา เคมี บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 วิชา ฟิสิกส์ บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 วิชา ชีววิทยา บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.3บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.6บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 
 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET วิชาภาษาไทย ชั้น ม.3บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET วิชาภาษาไทย ชั้น ม.6บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 วิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษา 1-3บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 วิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษา 4-6บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาต่างประเทศ 
 แบบทดสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ม.1-3บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ม.4-6บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปศึกษา 
 วิชาศิลปศึกษา นาฏศิลป์ ดนตรี ชั้น ม.1-3 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 วิชาศิลปศึกษา นาฏศิลป์ ดนตรี ชั้น ม.4-6บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาาสุขศึกษาและพลศึกษา 
 วิชา สุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 วิชา สุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 วิชา สุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 วิชา สุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 วิชา สุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 วิชา สุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET-สุขศึกษา ชั้น ม.3บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET-สุขศึกษา ชั้น ม.6บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 
 วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ม.1-3บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ม.4-6บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน