Course categories

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโโลยี 
 ว 21203 คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 ว 22103 วิทยาการคำนวณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 ว 22203 เกมสร้างสรรค์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2This course allows guest users to enter
 ว 23203 อินเตอร์เน็ตและการสร้างเว็บเพจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3This course allows guest users to enter
 ว 23204 บล็อกซอฟต์แวร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 ว 23204 วิทยาการคำนวณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 ว 32286 การสร้างเว็บไซต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 ว 31285 คอมพิวเตอร์กราฟิก 42
 ว 31286 อัลกอริทึม 42
 ว 32281 การออกแบบสื่อโฆษณา 52
 ว 32282 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 52
 ว 32287 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
 ว 32288 เว็บแอปพลิเคชั่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
 ว 33290 การตัดต่อวิดีโอ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 โมเมนตัมและการชน
 วิชาฟิสิกส์ 3
 วิชาฟิสิกส์ 1
  วิชาฟิสิกส์ 4
 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าThis course allows guest users to enter
 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.3 This course allows guest users to enter
 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.6This course allows guest users to enter
แนวข้อสอบ O-NET-เทคโนโลยี 
 แบบทดสอบวิชาศิลปศึกษา นาฏศิลป์ ดนตรี ชั้น ม.1-3 This course allows guest users to enter
 แบบทดสอบวิชาศิลปศึกษา นาฏศิลป์ ดนตรี ชั้น ม.4-6This course allows guest users to enter
 แบบทดสอบวิชาสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1This course allows guest users to enter
 แบบทดสอบวิชาสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2This course allows guest users to enter
 แบบทดสอบวิชาสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3This course allows guest users to enter
 แบบทดสอบวิชาสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4This course allows guest users to enter
 แบบทดสอบวิชาสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5This course allows guest users to enter
 แบบทดสอบวิชาสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6This course allows guest users to enter
 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3This course allows guest users to enter
 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6This course allows guest users to enter
 ท 23101 ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 ท 31101 ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET วิชาภาษาไทย ชั้น ม.3This course allows guest users to enter
 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET วิชาภาษาไทย ชั้น ม.6This course allows guest users to enter
 แนวข้อสอบ-0-NET-เทคโนโลยี-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3This course allows guest users to enter
 แนวข้อสอบ-0-NET-เทคโนโลยี-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6This course allows guest users to enter
แบบทดสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
 แบบทดสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 
 ค 22101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 ค 31101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 ส 21101 สังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 ส 21103 ประวัติศาสตร์ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 ส 31101 สังคมศึกษา 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 ส 33101 สังคมศึกษา 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 แบบทดสอบวิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษา 1-3This course allows guest users to enter
 แบบทดสอบวิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษา 4-6This course allows guest users to enter
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพ 
 ง21101 การงานอาชีพพื้นฐาน1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 ง21102 การงานอาชีพพื้นฐาน2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 ง23101 การงานอาชีพพื้นฐาน5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 ง31101 การงานอาชีพพื้นฐาน1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 ง32101 การงานอาชีพพื้นฐาน3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 ง33101 การงานอาชีพพื้นฐาน5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่1
 ง33102 การงานอาชีพพื้นฐาน6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่2
 ง21265 การปลูกพืชผักสวนครัว(เพิ่มเติม)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ภาคเรียนที่1
 ง21266 การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ(เพิ่มเติม)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ภาคเรียนที่2
 ง22265 การขยายพันธุ์พืช(เพิ่มเติม)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 ภาคเรียนที่1
 ง22266 การปลูกพืชผักทั่วไป(เพิ่มเติม)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 ภาคเรียนที่2
 ง23265 การเพาะเห็ดด้วยวัสดุผสม(เพิ่มเติม)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ภาคเรียนที่1
 ง23266 การทำปุ๋ยชีวภาพ(เพิ่มเติม) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ภาคเรียนที่2
 ง31263 การเลี้ยงปลาน้ำจืด(เพิ่มเติม)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ภาคเรียนที่1
 ง31264 การขยายพันธุ์พืช(เพิ่มเติม)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ภาคเรียนที่2
 ง32263 การเพาะเห็ดนางฟ้า(เพิ่มเติม)ชั้นมัํยมศึกษาปีที่5 ภาคเรียนที่1
 ง32264 การผลิตปุ๋ยอินทรีชีวภาพ(เพิ่มเติม)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 ภาคเรียนที่2
 ง33265 การปลูกพืชไร้ดิน(เพิ่มเติม)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ภาคเรียนที่1
 ง33266 การปลูกพืชสมุนไพร(เพิ่มเติม)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ภาคเรียนที่2
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาต่างประเทศ 
 อังกฤษ3
 ภาษาอังกฤษ 5
 แบบทดสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ม.1-3This course allows guest users to enter