Course categories

แนวข้อสอบ O-NET-เทคโนโลยี 
 แนวข้อสอบ-0-NET-เทคโนโลยี-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3This course allows guest users to enter
 แนวข้อสอบ-0-NET-เทคโนโลยี-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6This course allows guest users to enter
แบบทดสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
 แบบทดสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 
 ท 21101 ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 ท 21102 ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 ท 22101 ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 ท 22102 ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 ท 23101 ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 ท 23102 ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 ท 31101 ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 ท 22101 ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (พิเศษ)
 ท 22102 ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (พิเศษ)
 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET วิชาภาษาไทย ชั้น ม.3This course allows guest users to enter
 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET วิชาภาษาไทย ชั้น ม.6This course allows guest users to enter
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 
 ค 21101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 ค 21102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 ค 21203 คำนวณ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 ค 22101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 ค 22101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 ค 22102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 ค 23101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 ค 23102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 ค 31101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 ค 31102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 ค 32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 ชั้นมัธยยมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโโลยี 
 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 การออกแบบและเทคโนโลยี 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3This course allows guest users to enter
 วิทยาการคำนวณ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 วิทยาการคำนวณ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 วิทยาการคำนวณ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 ว 21203 คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 ว 22203 เกมสร้างสรรค์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2This course allows guest users to enter
 ว 23203 อินเตอร์เน็ตและการสร้างเว็บเพจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3This course allows guest users to enter
 ว 23204 บล็อกซอฟต์แวร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 ว 32281 การออกแบบสื่อโฆษณา
 ว 32282 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 ว 21101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 ว 21102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 ว 22101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 ว 22102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 ว 23102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 ว 23101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 วิชาฟิสิกส์ 1
 วิชาฟิสิกส์ 2
 วิชาฟิสิกส์ 3
  วิชาฟิสิกส์ 4
 วิชาฟิสิกส์ 6
  วิชาฟิสิกส์ 5
 ฟิสิกส์นิวเคลียร์
 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าThis course allows guest users to enter
 ว 31221 เคมี 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 ว 31222 เคมี 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 ว 31223 เคมี 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 ว 31224 เคมี 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 ว 31241 ชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 ว 31242 ชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 ว 31243 ชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 ว 31244 ชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 ว 31245 ชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ว 31246 ชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.3 This course allows guest users to enter
 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.6This course allows guest users to enter
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 ส 21101 สังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 ส 21103 ประวัติศาสตร์ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 ส 22101 สังคมศึกษา 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 ส 22103 ประวัติศาสตร์ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 ส 23103 ประวิติศาสตร์ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 ส 23101 สังคมศึกษา 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 ส 31101 สังคมศึกษา 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 ส 32101 สังคมศึกษา 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 ส 33101 สังคมศึกษา 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 แบบทดสอบวิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษา 1-3This course allows guest users to enter
 แบบทดสอบวิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษา 4-6This course allows guest users to enter
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพ 
 ง21101 การงานอาชีพพื้นฐาน1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 ง21102 การงานอาชีพพื้นฐาน2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 ง22101 การงานอาชีพพื้นฐาน3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 ง22102 การงานอาชีพพื้นฐาน4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 ง23101 การงานอาชีพพื้นฐาน5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 ง23102 การงานอาชีพพื้นฐาน6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 ง31101 การงานอาชีพพื้นฐาน1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 ง31102 การงานอาชีพพื้นฐาน2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 ง32101 การงานอาชีพพื้นฐาน3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 ง32102 การงานอาชีพพื้นฐาน4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 ง33101 การงานอาชีพพื้นฐาน5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่1
 ง33102 การงานอาชีพพื้นฐาน6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่2
 ง21265 การปลูกพืชผักสวนครัว(เพิ่มเติม)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ภาคเรียนที่1
 ง21266 การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ(เพิ่มเติม)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ภาคเรียนที่2
 ง22265 การขยายพันธุ์พืช(เพิ่มเติม)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 ภาคเรียนที่1
 ง22266 การปลูกพืชผักทั่วไป(เพิ่มเติม)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 ภาคเรียนที่2
 ง23265 การเพาะเห็ดด้วยวัสดุผสม(เพิ่มเติม)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ภาคเรียนที่1
 ง23266 การทำปุ๋ยชีวภาพ(เพิ่มเติม) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ภาคเรียนที่2
 ง31263 การเลี้ยงปลาน้ำจืด(เพิ่มเติม)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ภาคเรียนที่1
 ง31264 การขยายพันธุ์พืช(เพิ่มเติม)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ภาคเรียนที่2
 ง32263 การเพาะเห็ดนางฟ้า(เพิ่มเติม)ชั้นมัํยมศึกษาปีที่5 ภาคเรียนที่1
 ง32264 การผลิตปุ๋ยอินทรีชีวภาพ(เพิ่มเติม)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 ภาคเรียนที่2
 ง33265 การปลูกพืชไร้ดิน(เพิ่มเติม)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ภาคเรียนที่1
 ง33266 การปลูกพืชสมุนไพร(เพิ่มเติม)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ภาคเรียนที่2
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาต่างประเทศ 
 อังกฤษ3
 ภาษาอังกฤษ 5
 แบบทดสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ม.1-3This course allows guest users to enter
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปศึกษา 
 ศ 22101 ดนตรี 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 ศ 22102 นาฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 ศ 23101 ทํศนศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 แบบทดสอบวิชาศิลปศึกษา นาฏศิลป์ ดนตรี ชั้น ม.1-3 This course allows guest users to enter
 แบบทดสอบวิชาศิลปศึกษา นาฏศิลป์ ดนตรี ชั้น ม.4-6This course allows guest users to enter
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาาสุขศึกษาและพลศึกษา 
 พ 22103 วอลเล่ย์บอล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 พ 22101 สุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 แบบทดสอบวิชาสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1This course allows guest users to enter
 แบบทดสอบวิชาสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2This course allows guest users to enter
 แบบทดสอบวิชาสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3This course allows guest users to enter
 แบบทดสอบวิชาสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4This course allows guest users to enter
 แบบทดสอบวิชาสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5This course allows guest users to enter
 แบบทดสอบวิชาสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6This course allows guest users to enter
 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3This course allows guest users to enter
 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6This course allows guest users to enter