กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพ
Courses 
ง21101 การงานอาชีพพื้นฐาน1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ง21102 การงานอาชีพพื้นฐาน2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ง23101 การงานอาชีพพื้นฐาน5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ง31101 การงานอาชีพพื้นฐาน1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ง32101 การงานอาชีพพื้นฐาน3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ง33101 การงานอาชีพพื้นฐาน5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่1
ง33102 การงานอาชีพพื้นฐาน6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่2
ง21265 การปลูกพืชผักสวนครัว(เพิ่มเติม)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ภาคเรียนที่1
ง21266 การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ(เพิ่มเติม)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ภาคเรียนที่2
ง22265 การขยายพันธุ์พืช(เพิ่มเติม)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 ภาคเรียนที่1
ง22266 การปลูกพืชผักทั่วไป(เพิ่มเติม)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 ภาคเรียนที่2
ง23265 การเพาะเห็ดด้วยวัสดุผสม(เพิ่มเติม)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ภาคเรียนที่1
ง23266 การทำปุ๋ยชีวภาพ(เพิ่มเติม) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ภาคเรียนที่2
ง31263 การเลี้ยงปลาน้ำจืด(เพิ่มเติม)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ภาคเรียนที่1
ง31264 การขยายพันธุ์พืช(เพิ่มเติม)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ภาคเรียนที่2
ง32263 การเพาะเห็ดนางฟ้า(เพิ่มเติม)ชั้นมัํยมศึกษาปีที่5 ภาคเรียนที่1
ง32264 การผลิตปุ๋ยอินทรีชีวภาพ(เพิ่มเติม)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 ภาคเรียนที่2
ง33265 การปลูกพืชไร้ดิน(เพิ่มเติม)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ภาคเรียนที่1
ง33266 การปลูกพืชสมุนไพร(เพิ่มเติม)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ภาคเรียนที่2